Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder

UP TO DATE

Wij denken met u mee

Als klant van ABS Advies kunt u rekenen op gedegen kennis en een pro-actieve houding. Tegelijkertijd proberen
wij onze informele sfeer te behouden. Op deze manier denken wij als professionele dienstverlener graag
met u mee! Dit nieuwsgedeelte op de site is hier een goed voorbeeld van.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsberichten behoefte aan deskundig advies? Neem dan gerust contact
met ons op.Verzendkosten, wel of geen BTW?
| Afdrukken |

Er bestaat bij veel mensen verwarring over of ze aan hun klanten op facturen BTW zouden moeten doorberekenen over verzendkosten. Is dit nu wel of niet nodig? Het antwoord hierop is eenduidig, namelijk: ja, het moet wel!

De voornaamste oorzaak voor de onduidelijkheid is het feit dat door sommige distributiepartijen geen BTW berekend wordt over de verzending. Een voorbeeld hiervan is de postzegel, hierover hoeft geen omzetbelasting betaald te worden. In Nederland geldt een vrijstelling van de BTW op (brief)post.

Betekent dit dat ik geen BTW hoef te berekenen aan mijn klanten?

Als een klant bestelde goederen wil laten afleveren op zijn adres, is het gebruikelijk de te maken verzendkosten te specificeren op de factuur. Je zou zeggen dat als je over de postzegel geen BTW hoeft te betalen, je bij de kosten die je doorberekent aan de klant ook geen omzetbelasting hoeft op te tellen.

In de praktijk ligt dit echter anders. De Wet op de Omzetbelasting schrijft voor dat voor verzendkosten het zelfde BTW-tarief geldt als voor de geleverde goederen. Dit wordt dus niet bepaald door de hoogte van de omzetbelasting bij de door u gemaakte kosten, maar door het BTW-percentage dat u op de te verzenden goederen toepast.

De verzending is een extra dienst die is gekoppeld aan de verkochte goederen. Veel ondernemingen verwerken in de verzendkosten op de factuur ook bijkomende kosten voor verpakking e.d. om hier geen verlies op te maken.

Bereken altijd het juiste BTW-tarief over portokosten

U bent dus verplicht om bij uw leveringen altijd omzetbelasting te heffen op de verzendkosten en wel hetzelfde percentage als de geleverde producten.

Eén van de redenen dat de wet op dit punt zo in elkaar steekt, is te voorkomen dat ondernemers de omzetbelasting gemakkelijk kunnen ontduiken. Als verzendkosten onbelast zouden zijn zou u uw goederen tegen een symbolische prijs kunnen aanbieden en de werkelijke prijs (onbelast) kunnen verwerken in de portokosten. De wet maakt dergelijke creatieve constructies dus onmogelijk.

Omgekeerd betekent dit dat over goederen waarvoor een vrijstelling van de BTW geldt juist geen BTW hoeft te worden afgedragen over de portokosten, zoals bij bepaalde internationale transacties en leveringen op het gebied van gezondheid en onderwijs die officieel zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Op portokosten van verzendingen van artikelen waarop verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn, dient u het hoogste BTW-tarief toe te passen.

Verzuimt u BTW in rekening te brengen over uw portokosten, dan betekent dit niet dat u deze BTW niet meer hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Als bij een controle blijkt dat u structureel verzuimd om omzetbelasting te heffen op uw verzendingen dan zult u dit bedrag alsnog moeten afdragen. Daarbij loopt u de kans op een boete. Dit kan dus behoorlijk in de papieren lopen!

 
Debiteuren, hoe laat ik ze sneller betalen ?
| Afdrukken |

Bewijs dat uw facturen verstuurd zijn!
Veel debiteuren komen in een procedure met het verweer dat zij helemaal geen factuur hebben ontvangen. Om die reden vinden zij dat er niet betaald hoeft te worden en dat de rente en incassokosten ook niet verschuldigd zijn. Hoe zit dit juridisch?
Als het verweer gevoerd wordt dat de door u verzonden facturen helemaal niet ontvangen zijn, dan moet u in beginsel bewijzen dat dit wel het geval is. Wie eist, bewijst, luidt immers het bekende spreekwoord. Probleem is dat het vaak lastiger is dan u aanvankelijk denkt om dit te bewijzen. U moet immers niet alleen bewijzen dat de factuur door u verzonden is (dat lukt meestal nog wel), maar ook dat uw debiteur uw factuur heeft ontvangen. Dit laatste is vaak onmogelijk aangezien u uw debiteur niet laat tekenen voor ontvangst van de facturen.

Gelukkig gaan de rechters hier gemakkelijk mee om. Als een debiteur zich op het standpunt stelt dat hij geen factuur heeft ontvangen, terwijl er wel meermalen op het juiste adres is aangemaand, dan zal worden aangenomen dat uw debiteur de correspondentie ontvangen heeft. Het is immers best mogelijk dat een factuur uw debiteur niet bereikt, maar het wordt al heel wat onwaarschijnlijker dat de daarop volgende herinneringen en aanmaningen uw debiteur ook niet bereikt hebben.

Om discussies echter zoveel mogelijk te voorkomen, is het raadzaam om direct alsnog een kopiefactuur op te sturen als uw debiteur daar om vraagt. Let erop dat u dit aan het juiste adres doet. Verzend de factuur ook per fax en per e-mail; u kunt dan in ieder geval – aan de hand van de verzendbevestiging – aantonen dat de factuur verzonden is (waardoor het verweer dat de factuur niet ontvangen is, steeds onwaarachtiger wordt). Ook kunt u uw debiteur in een e-mail vragen om te reageren op uw vraag of de herhaald verzonden factuur nu wel ontvangen is. Op deze manier staat u sterker in een procedure.

Kortom: U komt niet voor nare verrassingen te staan als u overtuigend kunt aantonen dat u uw factuur verzonden heeft!

Kom uw aanzeggingen altijd na!
Hoe vaak gebeurt het niet: U heeft uw klant al drie aanmaningen gestuurd en nog steeds blijft betaling uit. Zelfs nu u in uw laatste aanmaning heeft aangekondigd een incassobureau te zullen inschakelen. Dit komt doordat er nog altijd debiteuren zijn die er vanuit gaan dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat die door u wordt opgediend. Het ironische is dat deze categorie debiteuren nog vaak gelijk krijgt ook: velen laten het er – om wat voor reden dan ook – maar bij zitten. Naar en bijkomend gevolg hiervan is dat dit nieuws zich razendsnel verspreid. Als je van deze debiteur producten afneemt en de rekening niet betaalt, dan wordt het na drie aanmaningen vanzelf stil. Natuurlijk is het van belang om het juist niet stil te laten worden! Als er na uw laatste aanmaning niet betaald is, kom dan binnen de in die aanmaning gestelde termijn uw aanzegging na om een incassobureau in te schakelen. Zo weten uw debiteuren dat het u ernst is en dat zij de dans nooit ontspringen. Uiteindelijk draagt een actief incassobeleid bij tot een betere betalingsmoraliteit!
Mondelinge afspraken zijn moeilijk afdwingbaar
In het zakelijk verkeer moet vaak snel gehandeld worden. Daardoor worden afspraken vaak mondeling gemaakt. Meestal is dit geen probleem. De problemen ontstaan pas als er onenigheid bestaat over wat er precies is afgesproken. Er ontstaat een geschil dat dikwijls terecht komt bij een advocaat. De cliënt blijkt dan wel een heel verhaal te hebben maar geen enkel schriftelijk stuk waaruit blijkt wat er precies is afgesproken. Het verhaal van de cliënt – hoe aannemelijk en redelijk ook – blijkt onvoldoende houvast te bieden om met enige kans een procedure in te gaan. Omdat het in ons recht zo is dat je stellingen moet bewijzen die door de wederpartij weersproken worden, komt men zonder schriftelijke stukken al snel in bewijsnood.

Om die reden is het belangrijk om afspraken schriftelijk te bevestigen. Laat een handelspartner bijvoorbeeld schriftelijk verklaren dat die akkoord is met de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden. Dit voorkomt discussies achteraf. En laat uw handelspartners zoveel mogelijk zelf bevestigen dat zij bijvoorbeeld bepaalde producten van u afnemen of afgenomen hebben. Mocht dit niet mogelijk zijn, zorg er dan in ieder geval voor dat u zelf per fax (met verzendbevestiging) of per e-mail bevestigt wat de afspraken zijn. Meld daarin ook dat u de afspraken als correct en volledig weergegeven beschouwt zonder andersluidend tegenbericht van uw handelspartner. Stel hierbij een termijn en verstuur als die termijn verstreken is nogmaals een brief met daarin de mededeling dat u op uw eerdere brief niets vernomen hebt en dat u er dus vanuit gaat dat de in die eerdere brief neergelegde afspraken correct zijn weergegeven.

Dit zorgt ervoor dat u in een procedure niet met lege handen staat.


Debiteur professioneel benaderen

Als u wilt dat uw facturen betaald worden dan is het van belang dat u uw debiteur professioneel benadert. Dit betekent ten eerste dat u vooraf uw voorwaarden en de afspraken bevestigt. Dus voordat u uw werkzaamheden verricht of goederen levert. Uw klant / debiteur weet dan waaraan hij toe is en kan zich er achteraf niet op beroepen dat zaken niet duidelijk waren. Daarnaast is het verstandig om uw klant altijd voor ontvangst te laten tekenen dan wel – als er diensten geleverd worden – uw klant een urenlijst te laten aftekenen. Als sprake is van meerwerk dan dient dit vooraf gemeld te worden en dient uw klant daarmee akkoord te gaan. Uiteraard dienen facturen zo snel mogelijk verstuurd te worden na levering dan wel na afloop van de werkzaamheden. Als na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald is, dan stuurt u een herinnering. Bij eventuele afspraken (ik maak het deze week over, m’n boekhouder was met vakantie), bevestigt u de afspraak (u heeft aangegeven dan uw boekhouder met vakantie was en heeft beloofd nog deze week te zullen betalen). Als afspraken zonder bericht niet worden nagekomen, dan is het verstandig om direct het incassobureau in te schakelen.
Debiteur op de juiste wijze aanschrijven
Uw debiteur op de juiste wijze aanschrijven, verhoogt de kans op een succesvolle incasso. Daarom is het belangrijk dat u uw debiteur aanschrijft op het juist adres en onder de juiste naam. Dit klinkt logisch, maar onze ervaring is dat het hier wel eens misgaat. Debiteuren worden aangeschreven op een oud adres of onder een verkeerde (bedrijfs)naam. In het eerste geval bereikt u uw debiteur helemaal niet en in het tweede geval denkt de debiteur (ten onrechte overigens) ‘ha, een vormfout, dat ben ik niet’. In beide gevallen echter wordt er niet betaald. Daarom is het verstandig om hieraan al in een vroeg stadium aandacht te besteden. Het liefst al op het moment dat u tot zaken komt met uw (dan nog toekomstig) debiteur. Vraag voordat u op rekening verkoopt om een legitimatiebewijs of om een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zorg er dus voor dat u weet met wie u zaken doet en zorg ervoor dat de gegevens van uw debiteur juist en volledig op de factuur komen. Betaalt uw debiteur niet op tijd, kijk dan op www. kvk.nl of u wel op het juist adres hebt aangeschreven. Want: hoe vollediger en correcter de gegevens, hoe groter de kans dat uw debiteur alsnog betaalt.
Meer  juridische advies? www.legalxs.nl

 
Belastingplan 2011
| Afdrukken |

De voorgenomen wijzigingen in de belastingwetgeving per 2011 worden hierna besproken. Het gaat in de meeste gevallen niet om substantiële wijzigingen.

Vennootschapsbelasting
Tarief vennootschapsbelasting over winsten tot € 200.000 blijft ook in 2011 20% (tijdelijke maatregel is definitief geworden).
Tarief vennootschapsbelasting over winsten vanaf € 200.000 gaat in 2011 van 25,5% naar 25%.

Terugwentelen van verliezen kan ook in 2011 tot drie jaar terug (was al zo, maar is tijdelijke maatregel). De voorwaartse verliesverrekening wordt van 9 jaar teruggebracht tot 6 jaar.

BTW
Tijdelijke maatregel om BTW-aangifte per kwartaal te mogen doen wordt definitief gemaakt vanaf 2011.
Voor renovatie en herstel woningen ouder dan 2 jaar geldt tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 verlaagd van 19% naar 6%.  Deze verlaging geldt niet voor materialen, maar alleen voor arbeidsloon.

Inkomstenbelasting
Tijdelijke regeling versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen geldt ook nog in 2011. De regeling komt er op neer dat ook op investeringen in 2011 in 2 jaar mag worden afgeschreven. Zie voor de uitzonderingen de site, www.vrijberoep.com.

Ingeval van dubbele lasten bij verhuizing (oude woning nog niet verkocht) blijft hypotheekrente-aftrek niet 2 jaar, maar drie jaar in stand voor beide woningen. De regeling is bedoeld voor mensen die sinds 2008 of 2009 te maken hebben met dubbele woonlasten.

Bij verhuur van de voormalige eigen woning die bestemd is voor verkoop eindigt hypotheekrente-aftrek. Deze herleeft weer na beëindiging huur binnen 2 jaar (was 1 jaar). Deze regeling geldt tot eind 2012.

Loonbelasting
De  werkkostenregeling die per 2011 wordt ingevoerd wordt in een latere fase hier besproken, nu nog niet alle details bekend zijn.

Overdrachtsbelasting
Voor woningen die in 2011 worden gekocht en binnen 12 maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, is bij de tweede aankoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst. Die termijn was 6 maanden. De verlenging tot 12 maanden geldt alleen voor 2011.

 
3 tips voor een winnende offerte
| Afdrukken |

YES! U heeft zojuist een uitstekend gesprek gehad met een potentiële klant. De sfeer was perfect. En u weet zeker dat u een prachtig aanbod kunt doen. De opzet zit al in uw hoofd. Alleen… hoe verwerkt u dit in uw offerte? Hoe schrijft u een verhaal dat lekker leest? En dat aansluit op het gesprek met uw klant? Kortom: hoe schrijft u een offerte die scoort? In dit artikel vindt u praktische tips en een concreet voorbeeld voor een winnende offerte.

Tip 1: Focus op rake quotes van uw klant
Het eerste doel van een offerte is vertrouwen winnen. Uw klant wil zien dat u haar of hem goed heeft begrepen. Dit onderdeel is essentieel voor uw verdere succes. Kies daarom voor deze aanpak:

Noteer tijdens uw gesprek direct rake quotes van uw klant. 
Doe het niet later! De precieze woorden van de klant zijn essentieel voor herkenning. Vertrouw er niet op dat u de exacte uitspraken van uw klant wel onthoudt.

Selecteer na afloop de belangrijkste quotes van uw klant.
Kies deze quotes zorgvuldig. Het is belangrijk dat de vragen van uw klant naadloos aansluiten op uw aanbod. Want juist dat maakt uw verhaal overtuigend.

Kies voor quotes die de grote lijnen weergeven. 
Het gaat erom dat u de hoofddoelen van de klant weergeeft. Bijvoorbeeld: ‘We willen de hitrate van onze offertes verdubbelen.’ Of: ‘We zoeken een applicatie die minimaal twee keer sneller is.’ Of: ‘ We willen juridisch waterdichte contracten die ook leesbaar zijn.’

Tip 2: Koppel uw aanbod aan de quotes van uw klant
Heeft u de essentiële klantvragen goed verwoord? Koppel ze dan aan uw aanbod. Dit doet u als volgt:

Formuleer kort en krachtig uw belangrijkste adviezen. 
Bijvoorbeeld: ‘Start met een marktonderzoek’ als de vraag van de klant is: ‘We willen de hitrate van onze offertes verdubbelen’. Of: ‘Kies voor Ultimate Solutions versie 5.7’ als de vraag is: ‘We zoeken een applicatie die minimaal twee keer sneller is’.

Geef in trefwoorden alvast de onderbouwing van uw adviezen.
Bedenk welke concrete argumenten u heeft voor uw advies. Bijvoorbeeld: is uw advies ‘Kies voor Ultimate Solutions versie 5.7’? Dan kunnen uw argumenten zijn:

 • Kostenbesparing (‘U verdient dit product in x maanden terug.’)
 • Effectiviteit (‘Twee keer hoger resultaat.’)
 • Efficiëntie (‘Updaten gaat twee keer zo snel.’)
 • Gebruiksvriendelijkheid (‘Gekozen tot meest gebruiksvriendelijke product.’)
 • Service (‘Uitstekende after sales.’)
 • Klanttevredenheid (‘Zeer goed ontvangen in de markt.’)

Overtuig uw klant met harde feiten.
Zorg ervoor dat al uw argumenten te checken zijn. Geef dus telkens aan waar u uw argumenten op baseert. Bijvoorbeeld:

 • ‘U verdient dit product in x maanden terug.’ -> Dit blijkt uit onderzoek van bureau Y, zie bijlage 3.
 • ‘Twee keer hoger resultaat.’ -> Dit bereiken we door [...]
 • ‘Updaten gaat twee keer zo snel.’ -> U hoeft voortaan niet meer handmatig […]
 • ‘Gekozen tot meest gebruiksvriendelijke product.’ -> Bron: […]
 • ‘Uitstekende after sales.’ -> Gegarandeerd binnen 24 uur reparatie en […]
 • ‘Zeer goed ontvangen in de markt.’ -> Als beste getest door [...]

Tip 3: Kies voor een offertebrief met bijlagen
Maak van de quotes uit tip 1 en uw aanbod uit tip 2 een compleet verhaal. Het beste resultaat bereikt u door te kiezen voor een briefvorm met bijlagen. Zo ziet de klant eerst de essentie en pas later de details. Dat maakt uw offerte overtuigend en toegankelijk.

Een mogelijke opzet voor de offertebrief is:

 1. Inleiding (beschrijf kort de aanleiding van uw offerte)
 2. Uw vragen (zie tip 1)
 3. Ons aanbod (zie tip 2, verwijs naar bijlagen voor meer informatie)
 4. Uw investering (geef hier de prijsopbouw van uw producten of diensten)
 5. Tot slot (rond de brief af)

Mogelijke bijlagen bij de offertebrief zijn:

 • Urenbegroting
 • Globale projectplanning
 • Productspecificaties
 • Voorwaarden
 • Referenties
 • Samenstelling van het serviceteam (met foto’s)


Een concreet voorbeeld van een offerte

Past u de drie tips toe, dan ziet uw offerte er als volgt uit:

Beste mevrouw […],

Op […] spaken we elkaar over […]. Graag doe ik u hiervoor in deze offerte een voorstel.

Uw vragen
U heeft mij in korte tijd veel verteld over uw doelen en wensen. Vooral de volgende drie uitspraken vielen mij op in uw verhaal:

1. ‘We willen de hitrate van onze offertes verdubbelen’
U legt de lat hoog het komende jaar. Uw concrete doelstelling daarbij is een hitrate die tweemaal hoger is dan het afgelopen jaar. U ziet vooral kansen op de volgende gebieden:
- […]
- […]
- […]

2. [tweede quote]
[onderbouwing]

3.  [derde quote]
[onderbouwing]

Ons aanbod
Graag adviseer ik u de volgende drie zaken:

1. Start met een marktonderzoek
Ik adviseer u om te starten met een marktonderzoek. Het voordeel van deze aanpak is [onderbouwing advies]. Het succes van deze aanpak is bewezen door [harde feiten]. Graag verwijs ik u naar bijlage 4 voor een gedetailleerde beschrijving van deze succesvolle aanpak bij […].

2. [tweede advies]
[uitgebreidere beschrijving advies met onderbouwing en harde feiten]

3. [derde advies]
[uitgebreidere beschrijving advies met onderbouwing en harde feiten]

Uw investering
Ons advies bied ik u aan voor een totaalprijs van […], exclusief BTW. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: […].

Tot slot
Ik ben benieuwd naar uw reactie! Op […] bel ik u om deze offerte met u te bespreken. Heeft u voor die tijd al vragen? Belt u mij dan gerust. U kunt mij bereiken op […]. U kunt mij ook e-mailen. Mijn e-mailadres is: […].

Hartelijke groet,

[…]

Bijlagen:
- 1. Urenbegroting
- 2. Globale projectplanning
- 3. Voorwaarden
- 4. Referenties
- 5. Samenstelling van het serviceteam

 
Een bedrijf overnemen
| Afdrukken |

Door de vergrijzing neemt het aantal ondernemers dat wil stoppen met werken en het bedrijf wil verkopen toe. Er zijn dus bedrijven om over te nemen maar hoe weet je nou waar je moet beginnen? Met welke zaken moet je rekening houden en hoe pak je een bedrijfsovername aan? MKB Servicedesk zet de informatie voor je op rij.

Voorbereiding
Een goede voorbereiding is belangrijk om de juiste kandidaat-ondernemingen te kunnen selecteren. Zet voor jezelf de volgende dingen goed op een rij:

Bepaal de strategie van je eigen onderneming
Bezit je al een onderneming? Bepaal dan of bedrijfsovername voor deze onderneming de juiste manier is om uit te breiden.
Hoe wil je dat je bedrijf zich in de toekomst ontwikkeld? Gaat dit goed samen met het over te nemen bedrijf? Stel aan de hand van deze analyse een strategie op en zorg voor een duidelijke planning.

Stel een profiel op van de doelonderneming

Maak een profiel van de onderneming die je voor ogen hebt. Dit profiel is je houvast bij de zoektocht naar kandidaat-ondernemingen. Schenk in dit profiel aandacht aan de volgende punten:

 • Hoe gaat je huidige bedrijf samenwerken met het bedrijf dat je mogelijk overneemt?

Er zijn hierbij onder andere de volgende mogelijkheden:

  • vrijblijvende associatie,
  • licentieovereenkomst,
  • franchise,
  • joint-venture,
  • participatie,
  • overname
  • fusie.
 • Welke kenmerken moet de onderneming hebben?
  Houd bijvoorbeeld rekening met de gewenste omvang en activiteiten, organisatiestructuur, bedrijfscultuur en milieuaspecten van de kandidaat-onderneming. Denk ook aan afhankelijkheid van afnemers en leveranciers en positie van de directeur en de aandeelhouders.
 • Wat zijn je financiële criteria?
  Welke eisen stel je aan de omzet, klantenaantallen, het rendement en de solvabiliteit van de onderneming?

Verken de markt
Ga met het profiel in je achterhoofd op zoek naar overname-kandidaten. Zoek uit wat bij de verschillende bedrijven de beperking en de groeimogelijkheden zijn en met welke regelgeving je rekening moet houden bij een overname.
Een snelle SWOT analyse kan uitkomst bieden, je brengt dan de Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) in kaart.

Om de markt te verkennen kan je je eigen netwerk inzetten. Ook kan je zoeken via banken en accountantskantoren en natuurlijk via het internet. Er zijn ook adviseurs die je kunnen bijstaan bij een overname.
Selecteer een onderneming
Als je zicht op de markt hebt, kun je het bedrijf selecteren dat het beste aan jouw eisen voldoet.
Bij het selecteren van een bedrijf moet je je zo volledig mogelijk laten informeren. Ook in deze fase geldt dat het raadzaam kan zijn om informatie in te winnen bij een overnamespecialist. MKB Servicedesk kan je hierbij helpen.

Een greep uit de dingen waar je op moet letten:

 • omzet,
 • winstgevendheid,
 • reputatie,
 • historie,
 • juridische structuur,
 • personeel,
 • productieproces,
 • financiële en fiscale situatie
 • vooruitzichten
 • concurrentiepositie.

Een bedrijf op het oog
Heb je na de voorbereiding een bedrijf op het oog, dan kun je de volgende stap in werking zetten. Denk daarbij aan de volgende zaken:

Bepaal de waarde
Bepaal de waarde van het bedrijf dat je wilt overnemen. Dit is niet eenvoudig, want er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te berekenen. Vaak wordt dan ook een specialist geraadpleegd voor de waardebepaling. In het artikel ‘Hoeveel is een bedrijf waard?’ lees je meer over het berekenen van de waarde van een bedrijf.

Ook kun je kijken naar wat vergelijkbare overnames hebben gekost of naar de koers/winstverhoudingen van beursfondsen in dezelfde bedrijfstak. MKB Servicedesk kan je in contact brengen met een specialist bij jou in de buurt, zodat deze je kan helpen met het bepalen van de waarde.
Beoordeel de financierbaarheid
Als je een indicatie hebt van de overnamekosten kijk je of en hoe je de overname kunt financieren. Mogelijke manieren zijn:

 • Eigen liquide middelen
 • Bankleningen
 • Deelname van participatiemaatschappijen
 • Betaling in termijnen of gefaseerde overname
 • Achtergestelde leningen door de verkoper
 • Een combinatie van financieringsvormen

Voer intentieonderhandelingen
Is de verkopende onderneming geïnteresseerd? Dan kan je intentieonderhandelingen gaan voeren. Leg de afspraken die je hebt gemaakt met de verkoper vast in een intentieverklaring. De verkoper kan dan niet meer met andere geïnteresseerden in zee gaan. Houd er rekening mee dat je ook met andere partijen moet onderhandelen, zoals banken, participatiemaatschappijen en het management.

Denk bij de onderhandelingen bijvoorbeeld aan:

 • Koopsom en wijze van betaling
 • Toekomstige betrokkenheid van de huidige directie
 • Garantiestellingen
 • Vervolgprocedure
 • Ontbindende voorwaarden

Informeer betrokken partijen
Als het aannemelijk is dat de bedrijfsovername doorgaat, moet je soms de Sociaal Economische Raad en de vakbonden informeren en advies inwinnen bij de ondernemingsraden van de verschillende ondernemingen. Dit is afhankelijk van bestaande CAO-bepalingen en het aantal werknemers van de ondernemingen die betrokken zijn bij de overname.
Afronden
Als alles goed voorbereid is, kan de overname doorgevoerd worden. De laatste stappen voor de juridische overdracht die je moet doorlopen zijn:

 • Verificatieonderzoek

Toets alle informatie die beschikbaar is over de onderneming die je gaat overnemen. Dit onderzoek heet het ‘due diligence-onderzoek’. Schakel hierbij accountants of juristen in. MKB Servicedesk kan je hierbij helpen.
Tijdens het onderzoek wordt onder andere gekeken naar jaarrekeningen, contracten met afnemers en leveranciers en de kwaliteit van het personeel. Als er afwijkingen naar voren komen ten opzichte van eerdere informatie, kun je zaken uit de intentieverklaring wijzigen. Het doen van het onderzoek voorkomt dat je een kat in de zak koopt en versterkt je rechtspositie mocht er later toch nog een conflict ontstaan tussen jou en de verkoper. De kosten voor het uitvoeren van een onderzoek vallen veelal in het niet bij de mogelijke kosten die kunnen ontstaan bij juridische mankementen.

 • Definitieve financiering

Maak vóór of tijdens de contractonderhandelingen definitieve afspraken met de financierende partijen.

 • Definitieve voorwaarden

Bij de definitieve onderhandelingen stel je de voorwaarden van overname vast. Let op voldoende garanties en zekerheden van de verkoper, aansprakelijkheidsregelingen en het concurrentiebeding. Laat een jurist of een notaris het contract opstellen. Het kan gebeuren dat jij of de verkoper alsnog de onderhandelingen afbreekt.

 • Overdracht

Als je het overnamecontract getekend hebt, de acte bij de notaris is gepasseerd en je de koopsom betaald hebt, is de bedrijfsovername een feit. Licht je personeel, leveranciers en afnemers in. Je kunt ook overwegen een persbericht te versturen.

Hulp bij bedrijfsovername
Zoals je hierboven kunt lezen, komt er veel kijken bij het overnemen van een bedrijf. Veel ondernemers maken daarom ook gebruik van specialistisch advies bij overnames. Zo voorkom je dat je een kat in de zak koopt. Laat je niet afschrikken maar laat je goed informeren over de mogelijkheden en maak een kostenafweging.

Lezen
Een boek lezen over dit onderwerp? Het boek ‘als je bedrijf je leven is’ beschrijft het proces dat je doorloopt als je een bedrijf overdraagt.

 


Pagina 2 van 4